ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОРТОДОНТСКА КЛИНИКА ОРТО-ДЕНТ

С настоящия документ Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ като администратор на Вашите лични данни цели да Ви информира на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства обработва Вашите лични данни при предоставяне на денталните услуги в клиниката, както и когато посещавате нашия Интернет-сайт https://orthoclinic.bg/ и какви са Вашите права като субект на данните. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни и спазваме Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица EC 679/2016 година ("GDPR"), Закона за зашита на личните данни и всички приложими разпоредби на националното и европейското законодателство.

 1. Въведение
  В настоящата Политика за защитa на личните данни Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ , "ние", "нас" или "наш" означава „ОРТО–ДЕНТ–АИППДП“ ЕООД и "Вие", "Ваш" и "потребител" означава посетители на нашия уебсайт – https://orthoclinic.bg/.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни.

 1. Кои сме ние?

„ОРТО–ДЕНТ–АИППДП“ ЕООД с ЕИК: 202348986 е индивидуална практика за извънболнична дентална помощ, диагностика, холистично дентално лечение, ортодонтия, консултации, профилактика.

 1. Как можете да се свържете с нас?

"Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ " EOOД се намира на адрес: гр. София, район “Студентски“, ул. „Проф. Хр. Данов“ № 15, тел. за връзка: 0883364093, електронен адрес: hello@orthoclinic.bg. Можете да се свържете с нас като ни посетите на посочения адрес, както и на нашия уебсайт: https://orthoclinic.bg/

 1. Към кого мога да се обърна относно въпроси, свързани със защитата на личните ми данни?

За всички въпроси, които касаят защитата на личните данни можете да ползвате следните данни за контакт: hello@orthoclinic.bg, телефон за връзка – 0883364093.

 1. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ:
Лични данни Цел Основание
Име, презиме и фамилия, телефонен номер, адрес, електронен адрес ·       Осъществяване на контакт с пациента;

·       Записване на час чрез телефонно обаждане и/или на уебсайта на клиниката;

·       Осъществяване на дентално обслужване и отговор на запитвания, сигнали, оплаквания, отстраняване на проблеми и друга обратна връзка относно ползваните дентални услуги.

Предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

Сключване/изпълнение на договор за дентални услуги;

Име, презиме и фамилия, дата на раждане или ЕГН, адрес  изготвяне на първични счетоводни документи (фактури) за извършени дентални услуги Законово задължение
Име, презиме и фамилия, възраст, дата на раждане/ЕГН Рентгенови снимки, Фотоснимки, диагностични модели, зъбни отпечатъци, данни за здравословно състояние, придружаващи заболявания и алергии ·       Анализ, предварително проучване и изготвяне план на лечение;

·       Провеждане и проследяване  на лечението;

·       Поддържане на лично досие на пациента в архив;

Предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

Сключване/изпълнение на договор за дентални услуги;

Законово задължение;

Информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес), събрана чрез бисквитки (cookies), включително операции и история за използване му при посещение на уебсайта ни) ·        Анализ на трафика  и подобряване функционалностите на сайта;

·       Персонализиране съдържанието и рекламите, включително чрез социални медии;

Съгласие

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, като подадете заявление в писмена форма на адрес: гр. София, район “Студентски“, бул. „Проф. Хр. Данов“ № 15 или на електронен адрес: hello@orthoclinic.bg. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да отрази негативно на услугите по денталното Ви обслужване.

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно.

Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор за дентални услуги за срок от 10 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора. Медицинското досие на пациента се съхранява за срок от 10 години след завършване на лечението.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползваните от Вас услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

 1. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

-  лицата, които поддържат информационните системи и сайта на Дружеството, както и трети страни, които ни помагат и съдействат за предоставянето на ИТ услуги, като доставчици на платформи, хостинг услуги, поддържане и подкрепа на нашите бази данни, както и на нашите софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до ваши лични данни за изпълнението на тези задачи);

-  лицата, на които са възложени действия и дейности по асистиране при обслужване на пациенти, хигиенизиране, окомплектоване и съхраняване на медицинска документация;

-  куриери;

- рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност;

Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите пациенти на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай, че подобна информация бъде изискана на законно основание.

Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз, освен в случаите по Ваше възлагане и с Ваше съгласие, когато е необходимо във връзка с плана за денталното Ви лечение.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

 1. Когато посещавате уебсайта на дружеството https://orthoclinic.bg/ , Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ обработва Вашите лични данни с помощта на "бисквитки". Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките.
 2. Вашите права

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно – то е необходимо за осъществяване на дентално лечение. В случай, че данните не бъдат предоставени, Дружестовото няма да бъде в състояние да предостави дентална услуга.

Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:

-   лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район“Студентски“, бул. „Проф. Хр. Данов“ № 15. Нотариално завереното пълномощно, въз основа на което се подава искане за упражняване на права, трябва да съдържа следното упълномощаване: "Да ме представлява пред „ОРТОДЕНТ – АИППДП“ ЕООД, като има право да подаде от мое име искане за упражняване на права за защита на личните данни";

-   по електронен път чрез изпращане на e-mail: hello@orthoclinic.bg.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, е възможно да Ви поискаме допълнителна информация и/или предприемане на действия, включително лично посещение на адреса на клиниката.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените по-горе основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга институция. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за дентално обслужване и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ, като се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт.

TOP